• Deklaracja dostępności Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini

    Liceum Ogólnokształcące w Trzebini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lotrzebinia.pl

     

    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30 marca 2022 r.

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • nie wszystkie dokumenty do pobrania występują w pełni dostępnej wersji cyfrowej

    • część linków nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych

    • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego

    • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

    • niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych

    • opublikowane zdjęcia nie posiada opisu alternatywnego (mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań)

    Strona i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia:

    • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

    • możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie

    • mapa strony

    • focus wokół elementów nawigacyjnych

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
    Alt + D = wybranie paska adresu (ustawienie focusa na pasku adresu),
    Alt + Esc = przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte,
    Alt + tab = przełączenie między otwartymi aplikacjami,
    Alt + spacja = otwarcie menu skrótów aktywnego okna,
    Ctrl + tab = przełączenie między otwartymi stronami internetowymi,
    Ctrl + A = zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie,
    Ctrl + C = skopiowanie zaznaczonego tekstu do schowka,
    Ctrl + D = dodanie aktualnie otwartej karty do zakładek,
    Ctrl + ↓ [strzałka w dół] = przeniesienie kursora na początek następnego akapitu,
    Ctrl + ↑ [strzałka w górę] = przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu,
    Ctrl + Esc = otwarcie menu Start,
    Ctrl + F = znajdywanie tekstu na stronie (do pola wyszukiwania wpisujemy wyraz lub frazę i przeglądarka podświetla miejsca, w których ono występuje po raz kolejny),
    Ctrl + F5 = odświeżenie bieżącej strony internetowej,
    Ctrl + G = przejście (ustawienie focusa) do następnego wystąpienia poszukiwanej frazy,
    Ctrl + I = uzyskanie informacji o stronie,
    Ctrl + P = wydrukowanie zasobu aktualnie otwartej karty,
    Ctrl + W = zamknięcie aktualnie otwartej karty

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: mgr Marek Kuchta, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini,
    e-mail: lo.trzebinia@gmail.com , tel. 32 612 22 01

    samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Może zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

    Szkoła powinnna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

    Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

    Dostępność architektoniczna

    Budynek przy ul. Szkolnej 3

    • do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ul. Szkolnej

    • dostęp do wejścia pierwszego nie zawiera barier architektonicznych, możliwy wjazd od strony parkingu i wjazd z chodnika do holu na parterze,

    • dostęp do wejścia drugiego nie zawiera barier architektonicznych, możliwy wjazd od strony parkingu i chodnika przed wejście, bezpośrednio przed wejściem do budynku znajdują się dwustopniowe schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

    • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,

    • dla osób na wózkach dostępny jest korytarz umiejscowiony w budynku od strony wejścia pierwszego i pomieszczenie na parterze, przy korytarzu znajduje się winda, umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim na piętra budynku szkoły, winda jest obecnie nieczynna z uwagi na brak odbioru technicznego,

    • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

    • brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

    • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

    • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

    • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,

    • po wejściu do budy 1 wejście, przy którym znajduje się winda, umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim na piętra budynku Urzędu,

    • od strony tylniej budynku znajdują się dwa wejścia, dostęp dla osób na wózku ograniczony ze względy na schody prowadzące na wyższe i niże kondygnacje,

    • dostęp do sali gimnastycznej od strony tylniej budynku, bez barier architektonicznych

    • w budynku znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na I i II piętrze.

    OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH

    W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228).

    Liceum Ogólnokształcące w Trzebini dysponuje przeszkolonym pracownikiem w zakresie komunikacji w języku migowym.

    Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza (polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego lub systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych) w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem w merytorycznym w sekretariacie szkoły, jak również za pomocą dostępnych środków komunikacji:

    Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim, obsługiwane są w pomieszczeniu znajdującym się przy pierwszym wejściu do budynku, dostęp do punktu obsługi interesantów bez barier architektonicznych.

    Osoba uprawniona jest zobowiązana umówić termin spotkania z pracownikiem szkoły w terminie 1 dnia roboczego za pomocą dostępnych środków komunikacji (podane powyżej).

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
   • lo.trzebinia@gmail.com
   • lo.trzebinia@gmail.com
   • (+ 48) 32 612 22 01
   • Trzebinia, ul. Szkolna 3 32-540 Trzebinia Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych