• Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do Oddziałów Przygotowania Wojskowego

    Ważna informacja: 

    W związku ogromnym zainteresowaniem, otwieramy trzy klasy mundurowe, w tym w dwie klasy Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW)

    OPW - w oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

    Co ZYSKASZ w klasie służb mundurowych (OPW)?
    Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

    • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy (TYLKO 12 DNI!!!);
    • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
    • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
    • stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz
    • wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

    Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
    Przedmioty uzupełniające: przygotowanie wojskowe wiedza o służbach mundurowych, etyka służb mundurowych
    Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, oraz dwa przedmioty wybrane: geografia, wos
    Zajęcia rozwijające zainteresowania: skoki spadochronowe, strzelectwo, kalistenika, ASG, SKS, kurs płetwonurka, kurs ratownika WOPR, samoobrona, basen, zajęcia językowe, zajęcia dziennikarskie.

    COŚ WIĘCEJ?

    Klasy mundurowe - Oddziały Przygotowania Wojskowego (certyfikat MON)

    W roku 2021 minęło 10 lat prowadzenia w Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini klas służb mundurowych. Początkowo prowadzone były na podstawie innowacji pedagogicznych.

    Od 2017 roku szkoła prowadzi klasy wojskowe w ramach projektów Ministerstwa Obrony Narodowej.

    Pierwszy - Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (CWKM), który został uruchomiony 1 września 2017 roku, będzie stopniowo wygaszany. Drugi, który rozpoczął się od roku szkolnego 2020/21, to Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW), które prowadzimy jako JEDYNA SZKOŁA W POWIECIE, w Małopolsce OPW są prowadzone tylko w 4 szkołach..

    Klasy służb mundurowych wyposażają w wiedzę i umiejętności ułatwiające poruszanie się w tematyce funkcjonowania Wojska, Straży, Policji, Służby Więziennej, Służby Granicznej i Celnej. Zajęcia kształtują charakter, uczą samodyscypliny, wytrwałości i odpowiedzialności.
    W klasie mundurowych realizowane są przedmioty (w zależności od oddziału): „Edukacja wojskowa” (program MON), „Przygotowanie wojskowe” (program MON), „Wiedza o Służbach Mundurowych”, bazujący na programach szkoleniowych rekomendowanych przez MON i MSWiA.
    Uczniowie tych klas mają przywilej noszenia munduru wojskowego.
    Noszący mundur zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. z 2016 r. poz. 354).
    Istnieje możliwość wypożyczenia munduru na 4 lata.
    Klasy Służb Mundurowych naszego Liceum funkcjonują na podstawie POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY zawartych z:
    - 5 Batalionem Dowodzenia im. gen. broni Stanisława HALLERA w Krakowie
    - 6 Batalionem Dowodzenia im. gen. broni Józefa KUROPIESKI w Krakowie
    - 11 Małopolską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej im. gen. brygady Leopolda OKULICKIEGO ps „Niedźwiadek”
    - Wojskową Komendą Uzupełnień w Oświęcimiu
    - Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
    - Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie
    - Starostwem Powiatowym w Chrzanowie
    - Zakładem Karnym w Trzebini
    - LOK w Chrzanowie
     
    Współpracujemy również z:
    - Biurem do Spraw „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” MON
    - Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Krakowie
    - Służbą Medyczną „MALTA”

     Należymy do elity klas mundurowych w Polsce!

    Z roku na rok przybywa absolwentów, którzy swą przyszłość związali z wojskiem, odbyli służbę przygotowawczą, rozpoczęli służbę zawodową, czy też kontynuują naukę na uczelniach wojskowych.

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
   • lo.trzebinia@gmail.com
   • lo.trzebinia@gmail.com
   • (+ 48) 32 612 22 01
   • Trzebinia, ul. Szkolna 3 32-540 Trzebinia Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych